2011-11: Cuba

 1. (The Guardian)1970-01-01
 2. (The Guardian)1970-01-01
 3. (BBC)1970-01-01
 4. (Washington Post)1970-01-01
 5. (The Guardian)1970-01-01
 6. (BBC)1970-01-01
 7. (Washington Post)1970-01-01
 8. (Washington Post)1970-01-01
 9. (CNN)1970-01-01
 10. (BBC)1970-01-01
 11. (Washington Post)1970-01-01
 12. (New York Times)1970-01-01
 13. (Washington Post)1970-01-01
 14. (The Guardian)1970-01-01
 15. (The New Zealand Herald)1970-01-01
 16. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 17. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 18. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 19. (BBC)1970-01-01
 20. (The Guardian)1970-01-01
 21. (Washington Post)1970-01-01
 22. (Washington Post)1970-01-01
 23. (Washington Post)1970-01-01
 24. (BBC)1970-01-01
 25. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 26. (The Guardian)1970-01-01
 27. (New York Times)1970-01-01