2011: Equatorial Guinea

 1. (Washington Post)1970-01-01
 2. (Washington Post)1970-01-01
 3. (New York Times)1970-01-01
 4. (Washington Post)1970-01-01
 5. (BBC)1970-01-01
 6. (BBC)1970-01-01
 7. (The Guardian)1970-01-01
 8. (The Guardian)1970-01-01
 9. (The Guardian)1970-01-01
 10. (The Guardian)1970-01-01
 11. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 12. (Washington Post)1970-01-01
 13. (New York Times)1970-01-01
 14. (BBC)1970-01-01
 15. (Daily Nation)1970-01-01
 16. (BBC)1970-01-01
 17. (Washington Post)1970-01-01
 18. (Daily Nation)1970-01-01
 19. (Washington Post)1970-01-01