2014: Nauru

 1. (The Guardian)1970-01-01
 2. (The Times)1970-01-01
 3. (The Guardian)1970-01-01
 4. (The Guardian)1970-01-01
 5. (The Guardian)1970-01-01
 6. (The Guardian)1970-01-01
 7. (The Guardian)1970-01-01
 8. (The New Zealand Herald)1970-01-01
 9. (The Guardian)1970-01-01
 10. (The Guardian)1970-01-01
 11. (The Guardian)1970-01-01
 12. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 13. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 14. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 15. (The Sydney Morning Herald)1970-01-01
 16. (The Guardian)1970-01-01
 17. (The Guardian)1970-01-01
 18. (The Guardian)1970-01-01
 19. (BBC)1970-01-01
 20. (The Guardian)1970-01-01
 21. (The Times)1970-01-01
 22. (The Guardian)1970-01-01